GDPR

Nedan beskrivs hur Färjestad BK Hockeyallians behandlar personuppgifter i förhållande till dig som deltagare och i något av våra arrangemang inom Nordic Season, där vi vid anmälan samlar in personuppgifter från dig, med vilket menas all information som du som enskild individ, direkt eller indirekt, kan identifieras genom (”Personuppgifter”).

I denna policy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att samla in, behandla och i vilket syfte vi samlar in och behandlar dem.

Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation till den.

De uppgifter vi kan komma att samla in i samband med din anmälan till något av våra arrangemang är följande:

– namn
– adress
– faktureringsadress
– e-postadress
– telefonnummer
– personnummer (vid individuell anmälan)

 

Lagring av personuppgifter
Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. När dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så raderas personuppgifterna.

 

Ändamålet med behandlingen
Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålet att informera dig om det arrangemang som ni anmält er till samt, vid ditt samtycke, informera er om kommande arrangemang som rör din/er åldersgrupp.
Behandlingen sker på basis av att det är nödvändigt för att:
• Vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig och tillhandahålla all information ni behöver inför och efter det arrangemang som du anmält dig/ditt lag till.
• Du genom ditt samtycke, vilket du har rätt att återta när du så önskar, valt att ta del av information och erbjudanden från Färjestad BK Hockeyallians, såsom information och erbjudanden kring kommande arrangemang.

 

Syften och behandlingar:
• För att fullgöra våra åtaganden gentemot dig genom att behandla din anmälan och ge dig all information du behöver kring det arrangemang du anmält dig/ert lag till.
• För att kontakta, administrera, svara på frågor, felsöka problem och så vidare för en så god service som möjligt runt ditt/ert deltagande i våra arrangemang.
• För att utställa faktura för anmälnings- och deltagaravgift.
• För genomförande av utvärderingar via digitala enkäter efter våra arrangemang, för att förbättra och utveckla våra arrangemang ytterligare.
• I de fall du anmält dig som medresenär; ge dig erbjudanden på och runt de olika spelorterna via vår mobilapp med erbjudanden inom upplevelser, boende, mat och shopping.
• För att vi, med ditt samtycke, ska kunna skicka dig information och erbjudanden från Färjestad BK Hockeyallians, såsom information och erbjudanden kring kommande arrangemang.

 

Dina rättigheter
Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.

Du har rätt att i de fall du givit oss samtycke dra tillbaka detta genom att meddela oss detta via e-post. I det fallet kommer vi sluta behandla de personuppgifterna inom 30 dagar om ingen annan laglig grund för fortsatt behandling gör att vi måste fortsätta behandlingen.
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.
Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av vårt berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.
Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen sker för direkt marknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.

 

Lagring av personuppgifter
Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Om kundförhållandet med oss upphör, lagrar vi ditt namn, dina personuppgifter i högst 12 månader efter det att kundförhållandet upphörde.
I fall där dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så raderas personuppgifterna

Vi lagrar och behandlar uppgifter som lämnats med ditt samtycke endast så länge som samtycket är medgivet oss och inte återtaget.

 

Utlämning av personuppgifter
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra medlemsföreningar (arrangerande föreningar) i syfte att de ska kunna kontakta dig med relevant information inför arrangemanget som du anmält dig/ert lag till.

Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till SISU Idrottsutbildarna inom ramen för fördelning av statligt stöd. Behandlingen av personnummer eller annat identifikationsnummer är motiverad med hänsyn till ändamålen med behandlingen, såsom att återrapportera fördelning av statligt stöd och föra statistik över sådant stöd.